logo wicked
menu 2 facebook
blauwe grafische tekening met golven
home

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN.

De voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verhuurde materialen. De klant wordt geacht de onderhavige algemene voorwaarden voor huur te aanvaarden door het loutere feit van zijn bestelling. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

De tenten worden steeds opgezet en afgebroken in aanwezigheid van de verhuurder, met behulp van de huurder en arbeidskrachten, dan wel met hulp van door de verhuurder ingehuurde arbeidskrachten.

De huurder is voor het gehuurde materiaal integraal en exclusief aansprakelijk gedurende de overeengekomen huurperiode. Wat, noodzakelijk bestaat uit het strak houden van scheerlijnen, dichthouden van de zeilen, en het goed opbergen en intact houden van overig gehuurde materialen (stoelen en tafels en elektronisch apparatuur).

De verhuurder stelt zich onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor geleden schade. Zelfs indien deze is ontstaan door vermissing, stormschade, diefstal o.i.d.

Een eventuele ontstane schade of te late oplevering kan nimmer worden verhaald op de verhuurder.

Vanaf moment van het ter beschikking stellen van de huurmaterialen is de huurder aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen, en is de huurder verplicht alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. De schade wordt bij afbraak / terugkomst materiaal door de verhuurder vastgesteld, en aan de huurder meegedeeld.

Alle door de verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW, maar exclusief transportkosten, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De betaling van de huur van de gehuurde materialen gebeurt contant bij levering of voorafgaand door overschrijving op ons rekeningnummer (BE45 0015 7668 5789).

De huurprijzen worden per stuk gehuurd product berekend.

Tenten, materialen en accessoires zijn tijdens het bezit van de huurder niet verzekerd. De huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. U kan een extra verzekering afsluiten bij uw verzekeringsagent.

Overmacht in hoofde van de verhuurder

Onder overmacht kan worden verstaan; Oproer, diefstal, beschadiging, transportproblemen e.d. waardoor de tenten en materialen niet in alle redelijkheid kunnen worden opgebouwd/afgebroken.

Onder overmacht kan tevens extreme weersomstandigheden worden volstaan zoals, storm (windkracht 7 of hoger), gladheid, strenge vorst e.d. waardoor de tenten niet in alle redelijkheid kunnen worden opgebouwd/afgebroken.

Betaling, verzuim en annulering:

Betaling dient contant te gebeuren. Indien per bank wordt betaald dient het verschuldigd bedrag vóór de levering te zijn voldaan op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.

Zodra de huurder in verzuim is, is een verwijlrente van 1,5% per maand verschuldigd.

Indien de huurder 15 werkdagen of langer voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen annuleert, bedragen de annuleringskosten 30% van de huurprijs welke was overeengekomen. Annuleert de huurder tussen 15 en 10 werkdagen bedragen de annuleringskosten 40%, bij 9 dagen of korter bedragen de annuleringskosten 75%. Bij annulering op de dag van ter beschikkingstelling zelf, blijft de gehele huurprijs verschuldigd.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Ieper.

 
© 2012 Alle rechten voorbehouden